Krośnieńska gmina po kontroli NIK-u. Chodziło o rewitalizację zabytków

Krośnieńska gmina po kontroli NIK-u. Chodziło o rewitalizację zabytków

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła inspekcję dotyczącą procesu rewitalizacji zabytków, który podejmowany jest przez polskie samorządy. Łącznie kontroli zostało poddanych 17 gmin z całego kraju, z czego trzy są z Podkarpacia. Spośród gmin powiatu krośnieńskiego, analizie poddano działania w Jaśliskach.

W specjalnym oświadczeniu wydanym przez Najwyższą Izbę Kontroli czytamy, że we wszystkich 17 badanych gminach projekty rewitalizacyjne w przypadku zabytków były wykonywane w sposób niezgodny z przyjętymi założeniami. W ich efekcie większość regionów nie osiągnęła efektów, które założono na konkretny czas.

Szereg niedociągnięć w polskich gminach

W całym kraju zaplanowane były aż 394 projekty rewitalizacyjne. Pozytywne ich zakończenie odnotowano nawet nie w połowie przypadków (124). NIK przyznał, że żadna z gmin nie zdołała kompleksowo rozwiązać swoich problemów i zażegnać kryzysów dotyczących terenów zabytkowych.

Kontrola NIK pozwoliła również dostrzec przyczyny takiego stanu rzeczy. Jako główne powody takich niedociągnięć wymieniono większe zainteresowanie ze strony samorządów procesem zdobywania pieniędzy na odnowę zabytków, zamiast późniejszego ich wydatkowania zgodnie z planem. W zdecydowanej większości przypadków słowo „rewitalizacja” nie miało nic wspólnego z późniejszymi działaniami.

W Jaśliskach zawiniła rewitalizacja terenu przy rynku

Gmina Jaśliska w powiecie krośnieńskim została wymieniona przez NIK jako przykład gminy, w której brak odpowiedniego działania nad danym procesem rewitalizacyjnym niesie za sobą niekorzystne skutki w przypadku kolejnych rewitalizacji.

W Jaśliskach nieodpowiednio przeprowadzono rewitalizację przy rynku w Jaśliskach. Docelowo w latach 2018-2020 miały być tam podjęte działania o charakterze społecznym, gospodarczym, edukacyjnym i kulturalnym. Właściciel sąsiedniej nieruchomości nie wyraził jednak na to zgody, na skutek czego gmina nie dostała pozwolenia na budowę. To z kolei przełożyło się na niemożność przeprowadzenia innych projektów.